R

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszym Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego umeblowanych i wyposażonych apartamentów oraz warunki dokonywania rezerwacji prowadzonej przez Przemysława Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FLASHMEDIA Przemysław Wiśniewski z siedzibą w Grudziądz 86-300 przy ul. Ossowskiego 21, NIP 8762287949, REGON 340642324.

2. Definicje:

* Wynajmujący – Przemysław Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FLASH-MEDIA Przemysław Wiśniewski z siedzibą w Grudziądz 86-300 przy ul. Ossowskiego 21, NIP 8762287949, REGON 340642324.
Po zaakceptowaniu zamówienia, wpłaty zadatku prosimy dokonywać na nasze konto bankowe IDEA Bank 36 1950 0001 2006 0749 3173 0002
* najem krótkoterminowy – umowa najmu krótkoterminowego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, do której nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego;
* regulamin – przedmiotowy regulamin

§ 2 Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest krótkoterminowy najem apartamentu, którego cechy są określone w ofercie wynajmu krótkoterminowego. Umowa obejmuje tylko i wyłącznie najem apartamentu. Właściciel obiektu nie świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług. W szczególności właściciel obiektu nie świadczy na rzecz Najemcy usług hotelarskich (w tym sprzątania pokoi, przechowania rzeczy etc.), transportowych, turystycznych lub gastronomicznych chyba, że indywidualnie uzgodniono inaczej.

§ 3 Rezerwacja

1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez:
a) wypełnienie przez Najemcę formularza zgłoszeniowego, umieszczonego na stronie internetowej www.littleheaven.eu
b) przesłania przez Najemcę wypełnionego formularza na adres e-mail, określony na stronie p.wisniewski@littleheaven.eu
c) potwierdzenia przez Wynajmującego w formie e-mail terminu rezerwacji apartamentu oraz ilości osób,
d) wpłaty przez Najemcę zadatku w wysokości 50 % wartości ceny najmu, na podane w e- mailu o którym mowa w lit. c powyżej konto bankowe w terminie każdorazowo określonym w treści wiadomości.

2. Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie, że Najemca zapoznał się i zaakceptował postanowienia Regulaminu.

3. Rezerwacja jest dokonana z chwilą uznania kwoty na rachunku bankowym Wynajmującego środkami, stanowiącymi kwotę zadatku.

4. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Potwierdzenie rezerwacji Najemca otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania przez Wynajmującego formularza rezerwacji.

6. Jeżeli rezerwacja nie może zostać zaakceptowana, Najemca otrzyma informację mailową o braku akceptacji rezerwacji.

7. Brak potwierdzenia rezerwacji jest równoznaczny z odmową akceptacji rezerwacji.

8. Zadatek musi zostać wpłacony w terminie każdorazowo wskazanym w komunikacie podczas rezerwowania apartamentu.

9. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, o którym mowa powyżej, rezerwacja zostanie zatwierdzona, a Najemca otrzyma e-mail z potwierdzeniem zaksięgowania zadatku na koncie Wynajmującego oraz wszystkimi niezbędnymi danymi koniecznymi do realizacji pobytu.

10. Apartamenty mogą zostać wyjątkowo zarezerwowane w inny sposób, niż opisany powyżej po uprzedniej konsultacji telefonicznej z przedstawicielem Wynajmującego oraz po wyrażeniu zgody przez niego zgody.

§ 4 Zmiany Rezerwacji oraz Anulowanie Rezerwacji

1. Zmiana rezerwacji może obejmować zmianę apartamentu lub zmianę terminu rezerwacji, jednakże wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z przedstawicielem Wynajmującego.

2. Zmiany rezerwacji dokonuje się poprzez anulowanie poprzedniej rezerwacji i utworzenie nowej, w sposób opisany w § 3 powyżej.

3. Anulowanie rezerwacji możliwe jest tylko w przypadku rezerwacji oznaczonej jako „zwrotna”.

4. W przypadku dokonania anulowania rezerwacji oraz dokonaniu nowej rezerwacji zadatek wpłacony na poczet poprzedniej rezerwacji podlega zaliczeniu na poczet zadatku koniecznego dla dokonania nowej rezerwacji. przy czym zadatek wpłacony przy poprzedniej rezerwacji ulega zaliczeniu na poczet zadatku wynikającego z nowej rezerwacji.

5. W przypadku dokonania anulowania rezerwacji zwrotnej na mniej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni przed planowaną datą rozpoczęcia najmu zadatek nie podlega zwrotowi.

6. W wyjątkowych wypadkach Wynajmujący może dokonać zaliczenia części bądź całości zadatku na poczet nowego zadatku.

§ 5 Rozpoczęcie Najmu

1. Wydanie apartamentu Najemcy w pierwszym dniu najmu następuje nie wcześniej niż o godzinie 15:00. Wydanie apartamentu przed godziną 15:00 może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego.

2. Z zastrzeżeniem ust. 1, Najemca zobowiązany jest poinformować właściciela obiektu o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować właściciela obiektu o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za ewentualne opóźnienia w wydaniu obiektu
spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.

3. Wydanie apartamentu następuje na podstawie okazanego przedstawicielowi właściciela obiektu dowodu tożsamości, poprzez przekazanie kluczy do apartamentu oraz prezentację apartamentu i zapoznanie Najemcy z jego wyposażeniem lub w formie komunikacji zdalnej poprzez przekazanie odpowiednich kodów umożliwiających wejście do apartamentu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 wydanie apartamentu następuje pod warunkiem uiszczenia przez Najemcę całości ceny najmu, na podstawie wręczonego Najemcy rachunku. Najemca przyjmuje fakturę poprzez jej podpisanie, co oznacza akceptację warunków najmu oraz niniejszego Regulaminu.

5. Przedstawiciel właściciela obiektu może odmówić wydania kluczy do apartamentu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadku, gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez Najemcę postanowień regulaminu.

6. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania przedstawiciela obiektu o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie.

7. Szczegółowy spis wyposażenia apartamentu jest udostępniony Najemcy w każdym lokalu.

8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w wyposażeniu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o powyższym Wynajmującego.

§6 Płatności

1. Najemca może wybrać następujące formy płatności za najem apartamentu:
a) karta płatnicza ( (płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PAYU S.A z siedzibą w Poznaniu, obsługiwany przez PAY U S.A. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS 0000274399
(w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Najemcy przez Wynajmującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PAY U informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
c) przelew bankowy bezpośrednio na rachunek bankowy Wynajmującego;
d) gotówka.

§ 7 Obowiązki Najemcy

1. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w opisie apartamentu, zamieszczonym na stronie www lub uzgodnionej z Wynajmującym.

2. W apartamentach zabrania się wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.

3. Najemca zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa. W obiektach, w których obowiązuje regulamin porządku domowego Najemca zobowiązany jest do jego przestrzegania.

4. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

5. Najemca nie może oddawać w podnajem apartamentów oraz przekazywać ich osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w apartamencie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować przedstawiciela właściciela obiektu. Najemcy nie przysługuje prawo żądania od właściciela obiektu zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej postanowią na piśmie.

7. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie, w jakim apartament został mu przekazany.

8. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość wszelkich szkód i ich usunięcia pokrywa Najemca. Najemca ponosi również pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą lub wiedzą w apartamencie.

9. Przedstawicielom właściciela obiektu przysługuje prawo wstępu do apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Najemca nie będzie obecny w apartamencie, przedstawiciele właściciela obiektu niezwłocznie skontaktują się z Najemcą.

10. Zwrot apartamentu w ostatnim dniu najmu następuje do godziny 11:00. Zwrot apartamentu po godzinie 11:00 wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody przez właściciela obiektu. Najemca zobowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu lokalu z przedstawicielem Wynajmującego.

11. Z chwilą zakończenia okresu najmu, klucze odbiera osoba upoważniona przez właściciela obiektu, dokonując jednocześnie przeglądu apartamentu w obecności Najemcy, chyba, że indywidualnie uzgodniono inaczej.

12. W razie niedokonania zwrotu apartamentu po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie uiszczać właścicielowi obiektu karę umowną w wysokości dwukrotności aktualnej ceny za dany apartament określonej na stronie www.littleheaven.eu , za każdą dobę po dacie zakończenia najmu.

§ 8 Ceny

1. W cenę najmu wliczone są koszty dostarczania do apartamentu mediów (energii elektrycznej, wody, gazu i odprowadzania ścieków jak i wywozu śmieci). Z tytułu opłat za media Najemca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

§ 9 Postanowienia Końcowe

1. Dane teleadresowe, w tym adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu i faksu dla kontaktów z przedstawicielem wynajmującego w sprawach dotyczących wynajmu, w tym rezerwacji oraz uzgodnień dotyczących wydania apartamentu, zamieszczone są na stronie internetowej www.littleheaven.eu

2. Korespondencja dla Najemcy może być również kierowana na adres apartamentu.

3. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Najemcą jest prawo polskie.

4. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego.

Sprawdź dostępność